Svoja plovila sami održavamo pripreme plovila za slijedeću sezonu, a servis opreme prepuštamo za to specijaliziranim osobama i tvrtkama.

Održavanje plovila za treće osobe provodimo kao:

 • kompletnu uslugu, godišnju i/ili višegodišnju
 • personializiranu samo za pojedine cjeline odnosno radove.

Kroz održavanje plovila korisnicima nudimo uslugu:

 • praćenje stanja plovila tijekom vremena uz redovne radove na plovilu osiguravajući mu što duži period tehničke ispravnosti i pouzdanosti,
 • pripreme plovila za slijedeću sezonu,
 • priprema plovila za kraću ili dužu neaktivnosti plovila bilo da je ono u moru ili na kopnu.

Usluga se provodi kod korisnika odnosno u lučici ili marini u kojoj korisnik dogovori uslugu dizalice.

Prilikom preuzimanja održavanja plovila kroz cjelogodišnje ili višegodišnje održavanje provodi se:

 • opći pregled stanja plovila
  • pregled trupa izvana i iznutra
  • pregled elektrotehničkih instalacija
  • pregled spremnika pogonskog goriva i ostale opreme u svezi dovoda goriva do motora
  • pregled motora
  • pregled opreme namjenjene upravljanju plovilom (npr. kormilarsko kolo sa hidraulikom)
  • pregled spremnika pitke vode i ostale opreme u svezi sustava razvoda pitke vode
  • pregled opreme i instalacije sustava razvoda tople vode
  • pregled opreme i instalacije sustava odvodnje
  • pregled opreme i instalacije sustava razvoda plina sa ispitivanjem
  • pregled opreme i instalacije sustava grijanja
  • pregled opreme i instalacije sustava i ostalih sustava ovisno o tipu i namjeni plovila.
  • izrada plana održavanja u skladu sa pregledom stanja plovila. Plan održavanja nije jednokratni dokument već plan kojeg se korisnik mora pridržavati za cijelo vrijeme posjedovanja plovila, ako želi da mu plovilo bude tehnički ispravno, sa što manjim nepredviđenim servisnim intervalima i u konačnici da plovilo uvijek ima svoju tržišnu cijenu.
  • održavanjeu skladu sa planom

  Priprema plovila za slijedeću sezonu može biti cjelovito u skladu sa planom pregleda, a može se dogovoriti i pojedinačni pregled i rad po pojedinim točkama. Npr. može se naručiti samo priprema trupa plovila, bilo da se radi samo o podvodnom dijelu (antifolig) ili samo nadvodni dio (pranje, poliranje).

  Cijena usluge ovisi o potrebama i željama vlasnika ili korisnika plovila, vremenu kad se usluga traži, roku izrade i nabavi materijala i opreme.